วิสัยทัศน์
vision
เราจะเป็นโรงงานผลิตเบเกอรี่ขนาดกลาง ( Medium Enterprise )ที่มีคุณภาพสูง ชำนาญการผลิตขนมอร่อยแบบโฮมเม็ดกึ่งอุตสาหกรรม ( Skilled, Large scale Homemade ) ที่ดีที่สุดของประเทศไทย”
พันธกิจ
mision
  • เราจะเป็นบริษัทฯ ผู้ผลิตเบเกอรี่ที่มีความเป็นมืออาชีพสูง
  • เราให้ความสำคัญต่อนวัตกรรมของสินค้าและคุณภาพการผลิตที่ดีที่สุดต่อความต้องการของลูกค้า ในราคาที่เหมาะสม
  • เราจะส่งเสริมอย่างจริงจังให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน
  • เราจะบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม มีการสื่อสารแบบรอบด้าน
  • เราจะมุ่งสู่ความพึงพอใจแก่ลูกค้า,คู่ค้า และสังคมสิ่งแวดล้อม
  • เราจะใส่ใจพัฒนาระบบการผลิตมาตรฐานสูง อร่อย สะอาด
นโยบายด้านคุณภาพและบริการ
trade
เราจะให้บริการด้วยด้วยความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สะอาด ได้มาตรฐาน บริการรวดเร็ว และตรงไปตรงมา ให้ความช่วยเหลือคู่ค้าของเราอย่างเต็มความสามารถ”